Горовладелска производителна кооперация

"Карлък - СС" с. Солища

Горовладелската производителна кооперация "Карлък - СС" с. Солища е създадена от частни стопани - горовладелци от селата Солища и Стикъл на 21.07.2001 г. Със седалище и адрес на управление с. Широка лъка, община Смолян.

Кооперацията стопанисва пет ревира в южната част от района на Държавно Лесничейство - с. Широка Лъка. Граничи с горовладелските кооперации "Борика"-с. Стойките и "Ела"-с. Гела. Общата стопанисвана площ е 11 700 дка.

Основните насоки в предмета на дейност обхващат управлението и стопанисването на частни гори в петте ревира на кооперацията, получаване максимална ефективност в добива и реализацията на обла дървесина без да се нарушават лесовъдската наука и принципи в производствения процес, постепенно преминаване в дълбочинна преработка на дървесината, постигане максимална икономическа и социална ефективност и изгода за член кооператорите, съобразяване цялата дейност с опазване екологията на района и съдействие за развитието на туризма. Също така оползотворяване диворастящите плодове, билки и гъби.

Кооперацията предлага на своите клиенти франко временните си складове в стопанисваните ревири всички видове обла дървесина - трупи, греди, ритловици в стандартни дължини 3, 4 и 5 м. Може да приеме поръчки от клиенти с дължини по тяхно желание.

В края на 2004 г. кооперацията завърши изграждането на собствен дървопреработвателен цех и ще предлага на своите клиенти всички видове стандартни фасонирани материали - талпи, дъски, греди, летви, както и материали по поръчка на клиентите.

 

затвори